top of page
Privacy Verklaring

Privacy Verklaring SoulQuest

SoulQuest, gevestigd aan Oosterduinen d86 9331 WE Norg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.soulquest.nl

Oosterduinen d86

9331 WE Norg

06 255 08 945

 

Bart Wiegers is de Functionaris Gegevensbescherming van SoulQuest

Hij is te bereiken via info@soulquest.nl

 

Persoonsgegevens verwerkt worden

SoulQuest verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die SoulQuest verwerkt:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die je actief verstrekt

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden

SoulQuest heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van mensen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd, door deel te nemen aan een activiteit, georganiseerd of begeleid door SoulQuest voor mensen jonger dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@soulquest.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

SoulQuest verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • gezondheid

 • dieetwensen

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt SoulQuest persoonsgegevens

SoulQuest verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Om tijdens een Vision Quest in geval van nood familie of vrienden te kunnen informeren

 • Voor de Vision Quest verwerkt SoulQuest gevoelige persoonsgegevens omtrent je gezondheid om te kunnen beoordelen of je fysiek, mentaal, emotioneel en/of psychisch in staat bent deel te nemen aan een Vision Quest en wij voldoende in staat zijn je daarin te kunnen begeleiden. 

 • Specifieke dieetwensen worden verwerkt om je naar wens te kunnen bedienen, bijvoorbeeld met vegetarische maaltijden.

 • SoulQuest verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

SoulQuest neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

SoulQuest gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • WIX voor de website

 • La Posta voor de nieuwsbrief

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

SoulQuest bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Categorie                                Bewaartermijn          Reden

Zakelijke relatiegegevens     7 jaar                          eis van de belastingdienst

Contactgegevens                   2 jaar                          nieuwsbrief en direct contact

Nieuwsbrief                            2 jaar                          voor zolang de lezer hiervoor is aangemeld

Gezondheidsverklaring        1 jaar                          direct contact 

Dieetwensen                          1 jaar                          direct contact

Delen van persoonsgegevens met derden

SoulQuest verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SoulQuest blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

SoulQuest gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SoulQuest en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@soulquest.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

SoulQuest wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SoulQuest neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@soulquest.nl

bottom of page