top of page
Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Uitvoering van de overeenkomst

SoulQuest zal de overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De aanbiedingen en de prijzen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen. Het doorgaan van bijeenkomsten is altijd afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Aanmelding programma

 • Inschrijving of aanmelding voor een programma, training of workshop kan alleen schriftelijk via de website of e-mail.

 • Met het inschrijven gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden en heeft kennis genomen van onze privacy verklaring.

Voor bepaalde programma’s is er een intake om gezamenlijk te bepalen of het programma past bij de deelnemer. De uiteindelijke beslissing neemt SoulQuest.

Annuleringen

 • Annulering kan tot zes weken voor aanvang kosteloos, je krijgt het betaalde bedrag, verminderd met € 50,= administratiekosten, teruggestort.

 • Bij annulering tot vier weken voor aanvang wordt 20% van het inschrijfgeld gerekend.

 • Bij annulering tussen vier tot twee weken voor aanvang wordt 50% van het inschrijfgeld gerekend.

 • Bij annulering tussen twee weken en start programma wordt 100% van het inschrijfgeld gerekend.

 • Bij annulering na de start van het programma, wordt 100% van het inschrijfgeld gerekend.

 • Aanbetalingen voor trainingen worden bij annulering door de deelnemer niet vergoed.

 • ​Reden van annulering speelt hierbij geen rol.

 • Annulering dient schriftelijk (per mail) bevestigd te worden.

 • Vervanging door een andere deelnemer bij annulering is mogelijk, dit in overleg met SoulQuest

 • Indien SoulQuest een activiteit annuleert, wordt het gehele bedrag geretourneerd.

Bijzondere bepalingen annulering Vision Quest Spanje of Frankrijk

 • Bij annuleren tot acht weken voor aanvang wordt 25% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

 • Bij annulering tussen acht en vier weken voor aanvang wordt 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

 • Bij annuleren tussen vier weken en aanvang wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

 • Bij annulering na de start van de Vision Quest wordt 100% in rekening gebracht.

 • De reden van afzegging speelt hierbij geen rol.

 • Annulering dient schriftelijk (per mail) bevestigd te worden.

 • Vervanging door een andere deelnemer bij annulering is niet mogelijk.

 • De aanbetaling van de Vision Quest is niet restitueerbaar.

 • Indien SoulQuest de Vision Quest annuleert wordt het gehele bedrag geretourneerd, tenzij om redenen van aantoonbare overmacht (bijv. natuurgeweld).

 

Aansprakelijkheid

 • De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid wanneer er een programma gevolgd wordt bij SoulQuest.

 • SoulQuest is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid.

 • SoulQuest is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade ontstaan ten gevolge van deelname aan een programma.

 • SoulQuest aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van de deelnemer gedurende het programma.

 • De deelnemer gaat akkoord met het naar waarheid invullen en ondertekenen van een  gezondheidsverklaring en verklaring afstand van aansprakelijkheid bij deelname aan een Vision Quest in het buitenland.

 

Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

 • Alle persoonsgegevens worden alleen voor eigen gebruik van SoulQuest gebruikt en worden niet zonder toestemming verstrekt aan derden.

Geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SoulQuest partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 • Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

bottom of page